Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

a „Basics Meet” szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek részére

 1. A tájékoztató célja

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján Faragó Attila (cím:1205 Budapest Határ út 74, a továbbiakban:Adatkezelő vagy Szolgáltató)által kezelt személyes adatok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót teszi közzé.

 1. Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye

Az adatkezelő:                           Faragó Attila
címe:                                           1205 Budapest Határ út 74.
Telefonos elérhetősége:          +36707789291
Email elérhetősége:                 basicsmeet@gmail.com

A Szolgáltató a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Neve:                                      Faragó Attila
Székhelye:                             1205 Budapest Határ út 74.   
Elérhetősége:                       basicsmeet@gmail.com
Tevékenység:                        Honlap üzemeltetése, informatikai szolgáltatások

 1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

kezelt adatok

adatkezelés célja

adatkezelés időtartama

adatkezelés jogalapja

Közvetlen regisztráció a honlapon

Név, e-mailcím,  gépjármű fényképei, instagram név

Az adatkezelés célja a Szolgáltató és az érintett közötti Regisztráció menüpontban leírtak alapján email üzenetváltáson kötött megállapodás létrehozása amely a “BASICS Meet” elnevezésű rendezvényén való részvétel érdekében valamint kapcsolattartás céljából szükséges. A Szolgáltató a “regisztráció” során megadott adatokat egyéb célra nem használja fel.

A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a szolgáltatás igénybevételétől számított fél évig.

A hozzájárulás bármikor visszavonható az adatfeldolgozó e-mailcímre küldött üzenettel.

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (érintett hozzájárulása)

 1. Adattovábbítás

A személyes adatok más személynek továbbítása nem kerülnek, kivéve az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén annak jogerős lezárultáig.

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai

Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben a Szolgáltatótól bármikor:

 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
 • pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
 • a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
 • adatai kezelése ellen tiltakozhat,
 • kérheti az adatkezelés korlátozását.

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e a Szolgáltatónál, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy

 • milyen célból kezeli,
 • mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),
 • mikortól és meddig kezeli az adataikat (időtartamáról),
 • milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
 • harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
 • amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
 • az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,
 • az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
 • jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a Szolgáltató legkésőbb 25 napon belül válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért a Szolgáltató az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. A Szolgáltató csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a Szolgáltató az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről a Szolgáltató az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy a Szolgáltató köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
 • ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
 • a Szolgáltatószámára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Szolgáltató az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a Szolgáltató a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először a Szolgáltatót keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

A Szolgáltató adatvédelmi szabályzata a Szolgáltató székhelyén érhető el.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Szolgáltató kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek ) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

 1. Jogszabályi hivatkozások
  • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
 2. Záró rendelkezések

Jelen tájékoztató 2024. február 01. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.